Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; “Quy định về vận tải khách bằng taxi” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 07/2008/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; “Quy định về vận tải khách bằng taxi” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 29/04/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 07/2008/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải