Pháp Luật Số

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

September 22, 2021 Pháp luật và cuộc sống

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm được quy định cụ thể tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, Kiểm lâm có thể phạt cảnh cáo, phạt

Chi tiết >
Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

September 22, 2021

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm được quy định cụ thể tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, Kiểm lâm có thể phạt cảnh cáo, phạt

Xem thêm
Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm theo quy định hiện nay

September 22, 2021

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm được quy định cụ thể tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, Kiểm lâm có thể phạt cảnh cáo, phạt

Xem thêm