Thông tư số 10/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số
Số/Ký hiệu: 10/2011/TT-BNV Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 4/8/2011

Ngày có hiệu lực: 20/09/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 10/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ V/v Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số được ban hành ngày 4/8/2011 bỏi Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư 10/2011/TT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 10/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ