Thông tư số 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Số/Ký hiệu: 03/2011/TT-BNV Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 25/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức được ban hành ngày 25/01/2011 bỏi Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư 03/2011/TT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ