Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Số/Ký hiệu: 50/2012/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 18/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học được ban hành ngày 18/12/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo