Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 22/2012/TT-BGDĐT Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 20/06/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 20/06/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo