Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Số/Ký hiệu: 20/2012/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 12/6/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được ban hành ngày 12/6/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo