Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 43/2012/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 26/11/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành ngày 26/11/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo