Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 24/2012/TT-BGDĐT Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 29/06/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 29/06/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 24/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo