Thông tư số 44/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
Số/Ký hiệu: 44/2012/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 30/11/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 44/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được ban hành ngày 30/11/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 44/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo