Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 15/2011/TT-BGDĐT Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 9/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 9/4/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo