Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi  cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư  số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 41/2012/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 19/11/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi  cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư  số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 19/11/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo