Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
Số/Ký hiệu: 26/2008/NQ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/11/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị quyết
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước được ban hành ngày 17/11/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị quyết 26/2008/NQ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP của Chính phủ