Tổ chức điều hành hoạt động của tổ hợp tác theo quy định mới nhất

Trong trường hợp cần thiết, tổ hợp tác có thể bầu tổ trưởng tổ hợp tác, ban điều hành để điều hành các hoạt động của tổ hợp tác. Dưới đây là cơ cấu tổ chức điều hành hoạt động của tổ hợp tác theo quy định mới nhất.

Tổ trưởng tổ hợp tác

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 77/2019/NĐ-CP, tổ trưởng tổ hợp tác được bầu như sau:

Tổ trưởng tổ hợp tác là gì?

Tổ trưởng tổ hợp tác là người đại diện trong xác lập, thực hiện giao dịch khi được các thành viên tổ hợp tác ủy quyền. 

Nội dung, thời hạn và phạm vi của người đại diện theo ủy quyền của các thành viên tổ hợp tác do các thành viên tự thỏa thuận và phải được lập thành văn bản trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác, có chữ ký của người được ủy quyền và một trăm phần trăm (100%) tổng số thành viên tổ hợp tác.

Tổ trưởng tổ hợp tác chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của tổ hợp tác theo phạm vi, nhiệm vụ được quy định trong hợp đồng hợp tác.

Bầu tổ trưởng tổ hợp tác

Tổ trưởng tổ hợp tác được bầu trong số các thành viên tổ hợp tác, tại cuộc họp thành viên tổ hợp tác khi được hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tán thành, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác quy định khác.

Tổ trưởng tổ hợp tác phải đáp ứng các điều kiện ghi trong hợp đồng hợp tác, không trái với các quy định pháp luật.

Xem thêm: Điều kiện để trở thành thành viên tổ hợp tác mới nhất

Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên tổ hợp tác


Ban đầu hành tổ hợp tác

Tổ hợp tác có thể thành lập ban điều hành để tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công của tổ trưởng tổ hợp tác và phải được các thành viên tán thành.

Thành viên ban điều hành tổ hợp tác được bầu từ các thành viên tổ hợp tác, tại cuộc họp thành viên tổ hợp tác và được hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tán thành, số lượng thành viên ban điều hành là số lẻ, do tổ hợp tác tự quy định.

Xem thêm: Thủ tục thành lập tổ hợp tác theo quy định của Nghị định 77/2019/NĐ-CP

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến các bạn đọc tham khảo về “Tổ chức điều hành hoạt động của tổ hợp tác theo quy định mới nhất”. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. 

Leave a Comment