Trở thành thành viên tổ hợp tác cần các điều kiện nào?

Tổ hợp tác sđược thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên. Vậy để trở thành thành viên tổ hợp tác cần các điều kiện nào?

Điều kiện trở thành thành viên tổ hợp tác

Cá nhân, pháp nhân để được trở thành thành viên của tổ hợp tác thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 77/2019/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

– Cá nhân là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của Bộ luật dân sự, quy định của Bộ luật lao động và pháp luật khác có liên quan.

– Tổ chức là pháp nhân Việt Nam, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có năng lực pháp luật phù hp với lĩnh vực kinh doanh của tổ hợp tác.

– Tự nguyện gia nhập và chấp thuận nội dung hợp đồng hợp tác.

– Cam kết đóng góp tài sản, công sức theo quy định của hp đồng hợp tác.

– Điều kiện khác theo quy định của hp đồng hợp tác.

Xem thêm: Một số quy định mới nhất về tổ hợp tác mà bạn nên biết


Quyền của thành viên tổ hợp tác

Mỗi thành viên của tổ hợp tác sẽ được đảm bảo thực hiện các quyền tại Điều 8 Nghị định 77/2019/NĐ-CP, bao gồm:

– Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác, quản lý, giám sát hoạt động của tổ hợp tác.

– Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động của tổ hợp tác.

– Rút khỏi tổ hợp tác khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tổ hợp tác hoặc theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác.

– Các quyền khác theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan.


Nghĩa vụ của thành viên tổ hợp tác

Thành viên tổ hợp tác phải chấp hành các nghĩa vụ cụ thể quy định tại Điều 9 Nghị định 77/2019/NĐ-CP:

– Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động của tổ hợp tác.

– Góp đủ và đúng thời hạn tài sản, công sức đã cam kết tại hợp đồng hợp tác.

– Thực hiện các quy định trong hợp đồng hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và bảo đảm lợi ích chung của tổ hợp tác.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trở thành thành viên tổ hợp tác cần các điều kiện nào?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Leave a Comment