Pháp Luật Số

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Nội vụ-Bộ Y tế-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ…

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp…

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hòa Bình

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời…

Thông tư 68/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao…

Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư 158/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản…

Thông tư 57/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Quyết định 442/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do…