Xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam như thế nào?

Xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam như thế nào? Điều kiện nào được cấp giấy xác nhận? Đối tượng xin cấp giấy xác nhận là ai?

Điều kiện thực hiện

Căn cứ theo Luật hộ tịch năm 2014 và pháp luật liên quan quy định những điều kiện sau:

– Người yêu cầu nộp hồ sơ đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (trong trường hợp ở nước đó không có cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất).

– Trường hợp không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiến hành thủ tục xác minh quốc tịch Việt Nam -Trường hợp nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ trong hồ sơ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan tra cứu, kiểm tra, xác minh.

Đối tượng thực hiện

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, nơi người yêu cầu xác định quốc tịch đang thường trú, thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu xác định quốc tịch

Trình tự thực hiện

– Khi có nhu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam; người yêu cầu có thể nộp hồ sơ đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (trong trường hợp ở nước đó không có cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất).

– Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chủ động kiểm tra, đối chiếu danh sách những người đã được thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam. Trường hợp khẳng định người yêu cầu có quốc tịch Việt Nam thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét và cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2013-GXNCQTVN);

– Trường hợp không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiến hành thủ tục xác minh quốc tịch Việt Nam

– Trường hợp nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ trong hồ sơ; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị các cơ quan; tổ chức liên quan tra cứu, kiểm tra, xác minh;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tra cứu; kiểm tra; xác minh; Bộ Tư pháp hoặc cơ quan, tổ chức liên quan có văn bản trả lời. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được kết quả tra cứu, kiểm tra, xác minh; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét và cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2013-GXNCQTVN) nếu xác định được người yêu cầu đang có quốc tịch Việt Nam.

– Trường hợp sau khi tiến hành tra cứu, kiểm tra, xác minh, vẫn không có đủ cơ sở để xác định người yêu cầu có quốc tịch Việt Nam thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người đó biết.

Hồ sơ chuẩn bị

– Đơn theo mẫu TP/QT-2013-GXNCQTVN

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam có giá trị sử dụng. Trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì kèm theo đơn là một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. Trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì kèm theo đơn là một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam

+ Giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam cấp.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Thẻ cử tri mới nhất.

+ Giấy chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha hoặc mẹ.

+ Giấy khai sinh.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

+ Nếu không có một trong các giấy tờ quy định nêu trên thì nộp bản khai danh dự về ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; nơi cư trú của bản thân; họ tên; tuổi; quốc tịch; nơi cư trú của cha mẹ và nguồn gốc gia đình; bản khai này phải có ít nhất hai người biết rõ sự việc đó làm chứng và được UBND cấp xã nơi sinh ra xác nhận.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Trên đây là tư vấn của Pháp Luật Số. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Leave a Comment