Search
Generic filters

Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 27/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 4/5/2010

Chưa biết.