Search
Generic filters

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định
số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định
 việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở
giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 3/11/2011

Hiệu lực: 30/12/2011

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Tư pháp

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật,
giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách
và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

Ban hành: 6/2/2012

Chưa biết.