Search
Generic filters

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 – 2014 đến năm học 2014 – 2015

Ban hành: 18/07/2014

Chưa biết.