Search
Generic filters

Điều hành số 4188/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh

Điều hành 4188/QĐ-UB Về duyệt điều chỉnh quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về dự án hạng mục 6: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án – Tiểu dự án Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.

Ban hành: 26/08/2004

Chưa biết.

Điều hành số 781/CP-KG của Thủ tướng Chính phủ

Điều hành 781/CP-KG Thủ tướng Chính phủ điện Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các Tổng công ty 91, Đồng điện : Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ban hành: 28/07/1999

Chưa biết.