Thông tư số 90/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển
Số/Ký hiệu: 90/2011/TT-BQP Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 30/06/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 90/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển được ban hành ngày 30/06/2011 bỏi Bộ Quốc phòng


Xem chi tiết Thông tư 90/2011/TT-BQP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 90/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng