Thông tư số 67/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/2010/TT-BTC Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 22/04/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 67/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ được ban hành ngày 22/04/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 67/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 67/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính