Thông tư số 61/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.
Số/Ký hiệu: 61/2011/TT-BTC Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 12/5/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 61/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan. được ban hành ngày 12/5/2011 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 61/2011/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 61/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính