Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 58/2011/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 12/12/2011

Ngày có hiệu lực: 26/01/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành ngày 12/12/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo