Thông tư số 55/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định công nhận và quản lý hoạt động  phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 55/2011/TT- BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 17/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 55/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định công nhận và quản lý hoạt động  phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 17/11/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 55/2011/TT- BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 55/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải