Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Số/Ký hiệu: 43/2011/TT-BGDĐT Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 4/10/2011

Ngày có hiệu lực: 20/11/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học được ban hành ngày 4/10/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo