Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Số/Ký hiệu: 36/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 6/5/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt được ban hành ngày 6/5/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 36/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải