Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảivề việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 35/2010/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảivề việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được ban hành ngày 15/11/2010 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 35/2010/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải