Thông tư số 26/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
Số/Ký hiệu: 26/2008/TT-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 9/5/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 26/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự được ban hành ngày 9/5/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 26/2008/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 26/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo