Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Số/Ký hiệu: 13/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 24/04/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được ban hành ngày 24/04/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 13/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải