Thông tư số 119/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảmhàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụcông ích bảo đảm an toàn hàng hải
Số/Ký hiệu: 119/2010/TT-BTC Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 10/8/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 119/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảmhàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụcông ích bảo đảm an toàn hàng hải được ban hành ngày 10/8/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 119/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 119/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính