Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 11/2011/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 28/02/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 11/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo