Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 07/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 7/3/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 7/3/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 07/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải