Thông tư số 04/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008  hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận  tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư  số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011
Số/Ký hiệu: 04/2012/TT- BKHCN Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 04/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008  hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận  tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư  số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 được ban hành ngày 13/02/2012 bỏi Bộ Khoa học và Công nghệ


Xem chi tiết Thông tư 04/2012/TT- BKHCN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 04/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ