Quyết định số 56/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015
Số/Ký hiệu: 56/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 56/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 được ban hành ngày 15/04/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 56/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 56/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ