Nghị định số 69/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Số/Ký hiệu: 69/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/07/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 69/NĐ-CP của Chính phủ V/v Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được ban hành ngày 21/07/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 69/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 69/NĐ-CP của Chính phủ