Nghị định số 32/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 32/2008/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 19/03/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 32/2008/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 32/2008/NĐ-CP của Chính phủ