Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Số/Ký hiệu: 07/2013/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 9/1/2013

Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục được ban hành ngày 9/1/2013 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 07/2013/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ