Nghị định số 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Số/Ký hiệu: 04/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/01/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được ban hành ngày 20/01/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 04/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ