Công văn 3691/CHK-QLC

Số/Ký hiệu: Người ký:
Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Phân loại:
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật:

Công văn 3691/CHK-QLC V/v được ban hành ngày bỏi


Xem chi tiết tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3691/CHK-QLC
V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

– Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam;
– Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
– Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
– Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
– Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;
– Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận;
– Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Cục Hàng không Việt Nam nhận được văn bản số 2363/CQLXD-QLXD1 ngày 26/8/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên công trường hiệu quả, đảm bảo tiến độ thi công của các công trình, dự án đồng thời đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và cộng đồng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu nội dung “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, triển khai các giải pháp phù hợp với đặc điểm thi công (giai đoạn thi công, số lượng người lao động, mật độ dân cư tại địa bàn thi công,…), tình hình dịch bệnh trong khu vực dự án.

2. Chỉ đạo các nhà thầu, các đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Trong đó đặc biệt lưu ý tăng cường các giải pháp để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động (thông tin, tuyên truyền đến người lao động về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân; trang bị khẩu trang; thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, vào sổ theo dõi hàng ngày;…); bố trí chỗ ăn ở phù hợp, ngăn ngừa, hạn chế các rủi ro lây nhiễm từ công trường ra cộng đồng dân cư và ngược lại.

3. Xây dựng bộ phận trực Ban 24/7 tại các công trường xây dựng đang thi công để xử lý kịp thời các công việc, tình huống cấp bách; phối hợp chặt chẽ, thông tin với chính quyền, cơ quan y tế địa phương về các trường hợp có biểu hiện, nghi nhiễm dịch Covid-19.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– TTYTHK:
– Phòng VTHK, VP:
– Lưu: VT, QLC(H 10b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Hảo

You may also like
Tải văn bản gốc Công văn 3691/CHK-QLC
-