Chỉ thị số 32//2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp
Số/Ký hiệu: 32//2006/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 7/9/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 32//2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp được ban hành ngày 7/9/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 32//2006/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 32//2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ