Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012
Số/Ký hiệu: 07/2008/CT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012 được ban hành ngày 30/05/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Chỉ thị 07/2008/CT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải