Chỉ thị số 02/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Số/Ký hiệu: 02/2008/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/1/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 02/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được ban hành ngày 8/1/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 02/2008/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 02/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ