Tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay

Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay dựa trên các quy định cụ thể tại Thông tư 46/2014/TT-BTC. Theo đó:

Tổ chức kỳ thi

Mỗi năm Bộ Tài chính tổ chức ít nhất 01 (một) kỳ thi thẩm định viên về giá.

Hội đồng thi có trách nhiệm thông báo kế hoạch tổ chức thi, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý giá (sau đây gọi tắt là phương tiện thông tin điện tử của Bộ Tài chính) trước ngày tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá ít nhất 60 ngày.

Kết quả thi được thông báo cho từng người dự thi trong thời hạn chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định kéo dài thời gian công bố kết quả thi, thời gian kéo dài không quá 30 ngày.

Xem thêm: Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay


Nội dung thi, môn thi

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 46/2014/TT-BTC, người đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải trải qua các môn thi và nội dung thi như sau:

Về môn thi

Người dự thi thẩm định viên về giá phải thi 06 môn thi sau:

– Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá;

– Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá;

– Thẩm định giá bất động sản;

– Thẩm định giá máy, thiết bị;

– Thẩm định giá doanh nghiệp.

– Môn Ngoại ngữ: tiếng Anh (trình độ C).

Về nội dung thi

Nội dung thi các môn chuyên ngành bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng bài tập tình huống quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật, phát hành thống nhất nội dung, chương trình, tài liệu học, ôn thi thẩm định viên về giá.

Xem thêm: Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Hồ sơ đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay


Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi

Người dự thi thẩm định viên về giá tiến hành làm bài thi dựa trên hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài như sau:

– Hình thức thi: Thi tự luận hoặc/và thi trắc nghiệm đối với mỗi môn thi.

– Thời gian làm bài thi các môn thi chuyên ngành là 150 phút, riêng môn thi Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá là 180 phút, môn thi tiếng Anh là 120 phút.

– Ngôn ngữ bài thi môn chuyên ngành: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

Xem thêm: Các bước đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn. 

Leave a Comment