Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý. Vậy thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý thực hiện thế nào?


Hồ sơ rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Đơn theo mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 …………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN RÚT YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: ……………….(1)…………………………………

Tôi là (họ và tên): …………………….. (2) hoặc (3) ……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Giới tính: …………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………………………………………………………….

Ngày cấp ……………………………… Nơi cấp ………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Dân tộc: …………………………

Là người được trợ giúp pháp lý

Hoặc là giám hộ của người được trợ giúp pháp lý …………….(2)…………………….. đang được ……………………….(1)………………………. trợ giúp pháp lý.

Đến nay, do không còn nhu cầu trợ giúp pháp lý, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi xin rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, đề nghị …………..(1)…………… xem xét, quyết định.

 

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý.


Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định hiện nay

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người được trợ giúp pháp lý có nguyện vọng rút yêu cầu trợ giúp pháp lý làm đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý và gửi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý trả lời ngay bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.


Thời hạn giải quyết hồ sơ

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm; tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Người được trợ giúp pháp lý được rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc.

Phí, lệ phí: Không.

Trên đây là nội dung Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định hiện nay

Leave a Comment