Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý theo quy định hiện hành

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Luật trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại về trợ giúp pháp lý. Vậy Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào?


Người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi nào?

Người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi sau đây của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình:

– Từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý;

– Không thực hiện trợ giúp pháp lý;

– Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật;

– Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.


Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại theo mẫu 03 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 …………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc ……………..(1)……………………

Kính gửi: …………………..(2) …………………………….

Họ và tên: …………………… (3) ……………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………….cấp ngày ……………………. tại ………………..

Là người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc: ………………………………………………………..

Hoặc là người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý…………………. (2) …………………… đang được trợ giúp pháp lý trong vụ việc ……………………………………………………………..

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi khiếu nại với ……………… (2)……………. về việc …………. (1) ………………… của ………………..(4)/(5) ………………… với nội dung cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết khiếu nại như sau:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có):

a) …………………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật. Đề nghị ………….. (2) ………………………………………………. xem xét giải quyết khiếu nại cho tôi theo quy định.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Ghi rõ một trong 04 nội dung khiếu nại về:

– Từ chối thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;

– Không thực hiện trợ giúp pháp lý;

– Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật;

– Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.

(2): Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(3): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý.

(4): Tên của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

(5): Họ và tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Bước 2: Xem xét và giải quyết khiếu nại

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Lưu ý, Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định hành chính, hành vi hành chính khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý theo quy định hiện hành Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định hiện nay

Leave a Comment