Quyền và nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa gồm những nội dung gì? Cùng Pháp Luật Số tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây.


Một số khái niệm chung

Người sản xuất là ai?

Khoản 6 Điều 3 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định Người sản xuất là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất.

Sản phẩm và hàng hóa là gì?

Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.

Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị.

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là gì?

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


Quyền của người sản xuất

Điều  9 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định người sản xuất có những quyền sau:

1. Quyết định và công bố mức chất lượng sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp.

2. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

3. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trường hợp chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu quản lý nhà nước thì người sản xuất lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu người bán hàng hợp tác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

6. Khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra, quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Nghĩa vụ của người sản xuất

1. Tuân thủ điều kiện bảo đảm chất lượng đối với sản phẩm trước khi đưa ra thị trường và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất.

2. Thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì, trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm và cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng.

5. Thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

6. Cung cấp thông tin về việc bảo hành và thực hiện việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng.

7. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật bị người bán hàng, người tiêu dùng trả lại.

8. Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Thu hồi, xử lý sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng. Chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu huỷ hàng hóa và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu huỷ hàng hóa.

10. Bồi thường thiệt hại.

11. Tuân thủ các quy định, quyết định về thanh tra, kiểm tra.

12. Trả chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định.

13. Chứng minh kết quả sai và lỗi của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Trên đây là nội dung Quyền và nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Leave a Comment