Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo theo Luật tố cáo 2018

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo được quy định thế nào theo Luật tố cáo 2018?? Cùng Pháp Luật Số tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


Khái niệm tố cáo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật tố cáo, Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Người bị tố cáo là ai?

Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.


Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

Quyền của người bị tố cáo

Khoản 1 Điều 10 Luật tố cáo quy định người bị tố cáo có các quyền sau đây:

Người bị tố cáo có các quyền sau đây:

– Được thông báo về nội dung tố cáo, việc gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo;

– Được giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

– Được nhận kết luận nội dung tố cáo;

– Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo;

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật;

– Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật;

– Khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người bị tố cáo

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật tố cáo, người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

– Có mặt để làm việc theo yêu cầu của người giải quyết tố cáo;

– Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

– Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý theo kết luận nội dung tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

– Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

Trên đây là nội dung Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo theo Luật tố cáo 2018 Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Xem thêm:Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo theo Luật tố cáo 2018

 Khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật hiện nay

Leave a Comment