Quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định cụ thể tại Điều 32 Luật kiến trúc 2019 (có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/7/2020) như sau:

Về các quyền được bảo đảm

Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc có quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật kiến trúc 2019 dưới đây:

– Thực hiện dịch vụ kiến trúc;

– Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ thiết kế kiến trúc được giao;

– Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế kiến trúc được duyệt;

– Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư;

– Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình không đúng thiết kế kiến trúc được duyệt, không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

– Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng.

Xem thêm: Hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài tại Việt Nam


Về các nghĩa vụ cần thực hiện

Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc có các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật kiến trúc 2019 dưới đây:

– Tuân thủ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

– Phát triển nghề nghiệp liên tục;

– Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình;

– Thực hiện đúng cam kết với chủ đầu tư theo hợp đồng.

Xem thêm: Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Trình tự gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment